THÔNG TIN TƯ VẤN VỀ CÔNG TRÌNH ĐIỆN

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc “Quy định hệ thống điện phân phối.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Công trình điện là đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Khách hàng có nhu cầu tư vấn thiết kế công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng thiết kế hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác tư vấn thiết kế thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.
- Sau khi tiếp nhận yêu cầu mua điện và nhu cầu Tư vấn thiết kế của khách hàng, Công ty Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng chi tiết về thủ tục, cách thức thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất việc đầu tư theo trình tự:
- Điện lực sẽ phối hợp với khách hàng Khảo sát hiện trường, ký hợp đồng thực hiện Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình.
- Lập văn bản Thỏa thuận đấu nối.
- Hướng dẫn khách hàng:
+ Xác nhận sự phù hợp quy hoạch” nếu tổng công suất trạm biến áp của khách hàng > 2000 kVA.
+ Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và xin Cấp phép thi công công trình điện.
+ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Công ty Điện lực lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật.
- Bàn giao Báo cáo Kinh tế kỹ thuật cho khách hàng. Thanh lý hợp đồng.
- Nếu khách hàng có yêu cầu thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, khách hàng tiếp nhận Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và liên hệ đơn vị có chức năng để hỗ trợ.

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý có liên quan
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về việc “Quy định hệ thống điện phân phối”.
- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
- Quy trình An toàn điện số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.
- Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.
- Công trình điện là đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.
- Khách hàng có nhu cầu xây dựng công trình điện có thể đề nghị một đơn vị có chức năng xây dựng hoặc giao các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu tại phần I.
- Trường hợp khách hàng thuê Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác xây dựng công trình điện thì chỉ cần liên hệ đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam số 19001006 – 19009000 để được hỗ trợ dịch vụ.


Trang 1 của 3